Изборна единица 5
1 Битола
2 Бистрица
3 Долнени
4 Ресен
5 Крушево
6 Охрид
7 Дебарца
8 Струга
9 Вевчани
10 Кичево
11 Другово
12 Вранештица
13 Демир Хисар
14 Зајас
15 Пласница