РЕГИСTАР

  

НА ДОБИЕНИ ДОНАЦИИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011 ДО 31.12.2011 ГОДИНА

 

Врз основа на член 25 од Законот за финансирање на политички партии (Сл. весник на РМ број 76/2004) и член 6 од

Законот за изменување и дополнување на законот за финансирање на политички партии (Сл. весник на РМ број 148/2011)

остварени се следните донации од физички и правни лица

 

Р.бр.

Физичко/правно лице

Датум

Донација (мкд)

-

-

-

0,00

Вкупно

0,00

  

  

Скопје 10 март 2012 година                                                                                          ВМРО-ДП

                                                                                                                                          Претседател

                                                                                                                                   Владимир Голубовски