Врз основа на член 46 алинеја 4 од Статутот на ВМРО-ДП, член 17 од Законот за сметководство на непрофитни организации (Сл. весник на РМ бр.24/2003) како и член 27 од Законот за финансирање на политичките партии (Сл.весник на РМ бр.76/2004), Претседателството на ВМРО-ДП на седницата одржана на 10.03.2012 година, го усвои:


ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ВМРО-ДП ЗА 2011 ГОДИНА

 

Член 1

Се утврдува Годишниот финансиски извештај за 2011 година и тоа:

1.  Приходи остварени во периодот
од 01.01 до 31.12.2011 год.                      529.913,00 ден.

2.  Расходи остварени во периодот
од 01.01 до 31.12.2011 год.                              00,00 ден.

3.  Разлика на приходите над расходите   529.913,00 ден.


Член 2
 
Префрлени средства од минатата                     00,00 ден.
                          
Приходите остварени во 2011 година потекнуваат од следните извори:

-  Приходи од Буџетот на РМ                     529.900,00 ден.

-  Приходи од камата                                         13,00 ден.

__________________________________________________________

                           Вкупно приходи :            529.913,00 ден.


Член 3

Вишокот на приходите над расходите на ВМРО-ДП за 2012 година се распределува и тоа:

Пренесени средства за наредната година   529.913,00 ден.


Член 4

Согласно Годишниот финансиски извештај ќе се извршат соодветни книжења во деловните книги.


 

Скопје 10 март 2012 година                                                                 ВМРО-ДП

                                                                                                          Претседател
                                                                                                   Владимир Голубовски